sep 5, 2013 - Sport    No Comments

Dicteren

Voorlopige Geleide Dictatuur in geval van een Noodsituatie in Nederland.

In juni 2010 doen we een Pilot studie.

Nu het zo slecht gaat in de politiek moeten we niet bang zijn om in te grijpen.

Iedereen is lid van een politieke partij, vrouwen doen de uitvoerende macht en mannen doen de controlerende macht. Vrouwen verdelen en beheren het geld inclusief het calculeren i.v.m. de zorg voor de kinderen. De mannen werken en jagen en verdienen het geld. De sterkste schouders tillen de zwaarste lasten ook in symbolische en overdrachtelijke zin. Hier kan best geruild worden . Ook kan indien gewenst er een bepaalde periode worden aangehouden. Alles in goed overleg tussen de partijen A en B: zie onder.

Wat de staat betreft: de politieke macht wordt teruggebracht tot 2 partijen A en B. De Uitvoerende macht A doen de vrouwen en zij doen de Financiën. De Controlerende macht B doen de mannen, Landbouw en Visserij etc.  De Wetgevende macht wordt verdeeld over A en B. Dit betekent samenwerking.

Regeren is niet vooruitzien maar terugzien en het verleden analyseren en neen zeggen.  Ruilhandel verdient de voorkeur: recycling bestaat al.

Wie niet werkt verdient geen geld en wordt om te beginnen tijdelijk afhankelijk van zijn familie of gezin voor alle primaire levensbehoeften. Mantel zorg bestaat al.

Ambtenaren en regeringsleiders functioneren nederig en eenvoudig in dienst van het gemene volk en praten en handelen op begrijpelijke wijze.

Langdurige wetgeving wordt zo veel en zo snel mogelijk afgeschaft , maatregelen van bestuur bestaan zo kort mogelijk.

Mondeling Contact duurt niet langer dan 5 minuten per keer per onderwerp. Schriftelijke en email verkeer wordt beperkt tot een half A4-tje per onderwerp. Zoals in een vliegtuigcockpit of op de brug van een schip. Iedereen die niet weet van het onderwerp of iets van belang kan meedelen moet zijn mond houden.

Tijd en ruimte. In iedere situatie of gedurende elk uur van gevaar wordt een autoriteit benoemd of kenbaar gemaakt. Zolang dat niet is gebeurd, handelt iedereen naar goeddunken en neemt zijn verantwoordelijkheid tot iemand het kan overnemen officieel.  

In elke wijk functioneert een BurgerBevolkingBureau, EHBO-post, Brandweer, Politie en Wijkagent. Dit is goed herkenbaar en bereikbaar en doet dienst als publieke ruimte die continu is en blijft ingericht voor al deze functies.

Klachten, Lasten en Problemen worden gezamenlijk en gestructureerd opgelost via het opsporen van Oorzaken, het vinden van Oplossingen en het uitvoeren van de Beslissingen door Implementatie. In deze Methode moet door iedereen worden geoefend in het Wijkcentrum. Zie boven.

Omdat zij de langste praktische en theoretische opleiding hebben genoten, zijn de medici de baas zolang de noodsituatie duurt.

Iedereen leert een praktisch vak naast zijn officiële opleiding waardoor hij altijd een vorm van hulp kan verstrekken of er aan deelnemen of langdurig zijn brood kan verdienen voor meerdere personen.

Iedereen met een diploma geeft onderwijs en blijft verbonden aan een onderwijsinstelling zo dicht mogelijk in de buurt waar hij woont.

De oude 4-deling in het onderwijs blijft gehandhaafd.  Techniek, engineering en nijverheid . Taal, onderwijs, opvoeding en kunst. Filosofie, theologie, kerk en wetenschap, geloof en verstand. Recht en straf en staatsrecht.

Strafbaarstelling tegen de menselijke natuur. Door elkaar praten wordt strafbaar gesteld als er naar elkaar geluisterd moet worden  in gevaar en nood. Op zulke momenten te snel spreken als in ADHD geldt als gebrek aan respect. Voor de wet betekent dit mentale aanranding resp. mentale verkrachting. Dit betreft ook situaties in de media die van levensbelang zijn voor iedereen waar een zeer goede voorlichting nodig is en waar iedereen recht op heeft. Naar eer en geweten moet juiste voorlichting  worden gegeven als deze voorhanden is. Info-fraude wordt als een groot vergrijp aangemerkt.  Iedereen controleert of degene tegen wie gesproken wordt het onderwerp heeft gehoord, verstaan en begrepen. Men is verantwoordelijk voor de informatie overdracht.

Een ieder heeft recht op wonen, sport, school, lid zijn van een jeugdvereniging. Op het eind van het middelbaar onderwijs schrijft iedereen een thesis zoals in Frankrijk, kort en bondig, waar de persoon staat met zijn normen en waarden. Dit doet dienst als een morele nulmeting. De mensen hebben recht op elkaars standpunt. Wie dit niet kan moet hier noodzakelijk bij geholpen worden en opgevoed tot staatsburger.

In het onderwijs volgt eenieder een hoofdvak en een minor.

De stam of straat of wijk of dorp doet dienst als leefgroep en gemeenschap ook na verhuizing zodat iedereen bij een familie of gezin hoort maar ook bij een maatschappelijk verband. Dit ter ondersteuning van elkaar. Ieder heeft de plicht de ander te helpen, te bewaren, te geleiden en te besturen, naar het best mogelijke inzicht als was men elkaars bewaarengel of engelbewaarder

U kunt hier een reactie plaatsen!